Polityka prywatności – klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZGŁOSZEŃ DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na powyżej wskazany adres siedziby;
• przez email: elanda@elanda.pl
• telefonicznie pod numerem: tel. 44 61 58 253, 44 61 58 254

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail a.martyna@elenda.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom.
Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia będą? przetwarzane w oparciu o:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO* – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne;
2) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych;
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi związanej z obsługą zgłaszania działań niepożądanych, dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
2) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków;
3) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń a w szczególności kancelariom prawnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów.
Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawnymi to jest przez cały okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu w zakresie produktów leczniczych oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Mają Państwo prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.

Klauzula informacyjna dot. Kontaktów

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na powyżej wskazany adres siedziby;
• przez email: elanda@elanda.pl
• telefonicznie pod numerem: tel. 44 61 58 253, 44 61 58 254

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail a.martyna@elenda.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

CEL PODSTAWA PRAWNA
W celu komunikacji i załatwienia sprawy drogą korespondencji  e-mailowej oraz tradycyjnej.   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest  uzasadniony interes Administratora  polegający na prowadzeniu korespondencji.
W celu kontaktu telefonicznego   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest  uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności załatwienia  zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.  
W celu kontaktu za pośrednictwem formularza do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora  polegający na obsłudze zapytania przesłanego przez udostępniony formularz.
W celach analitycznych  i statystycznych,  dochodzenia roszczeń lub ochrony praw  Administratora.  art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO

Podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń a w szczególności kancelariom prawnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów.
Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawnymi to jest przez cały okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu w zakresie produktów leczniczych oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Mają Państwo prawo do:

 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.